Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας

Η έκδοση αυτού του βιβλίου απευθύνεται στον εκπαιδευτικό κόσμο, στους εκπαιδευόμενους και στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, στους φοιτητές, στα στελέχη της εκπαίδευσης και, γενικά, στους ενδιαφερόμενους για τις σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες φορείς.

Χωρίζεται σε δύο τόμους επιχειρώντας μία καινοτομία ως προς τον τρόπο δημοσίευσης και διάθεσης του περιεχομένου τους, δεδομένου ότι ο Β' τόμος, που αποτελούσε πριν το δεύτερο μέρος αυτού εδώ του βιβλίου, τώρα παρέχεται για ελεύθερη πρόσβαση σε όλους από το διαδίκτυο στο ιστότοπο www.tpe-paideia.gr, όπου υπάρχουν, μεταξύ άλλων, και δείγματα εκπαιδευτικού λογισμικού που ανέπτυξαν εκπαιδευτικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές μας.

Το βιβλίο αυτό σε γενικές γραμμές αποσκοπεί στο:

1.     να ανοίξει μία συζήτηση σχετικά με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών στις εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας και με τις επιπτώσεις τους στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στην καθημερινή μας ζωή

2.     να βοηθήσει τον αναγνώστη να διαμορφώσει ένα βασικό θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης μέσα από μία κριτική προσέγγιση και με μία προσπάθεια σύνδεσής τους με τις ποικίλες εφαρμογές που αξιοποιούν τον υπολογιστή στην εκπαίδευση

3.     να διαπραγματευτεί το ζήτημα της παιδαγωγικής αξίας του υπολογιστή ως εκπαιδευτικού και γνωστικού εργαλείου, αλλά και ως μοχλού μετασχηματισμού του μαθησιακού περιβάλλοντος στην εκπαίδευση

4.     να  εισαγάγει τον αναγνώστη σε βασικές έννοιες της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας και να τον βοηθήσει να αναπτύξει δεξιότητες τεχνολογικής και επιστημονικής φύσεως, που είναι χρήσιμες για κάθε ερευνητή και σπουδαστή των κοινωνικών επιστημών, ιδιαίτερα τον φοιτητή και τον εκπαιδευτικό, που επιθυμεί να αναπτύξει τις γνώσεις του στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ), ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες της χρήσης του υπολογιστή στην εργασία του

5.     να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους φορείς της αγωγής και τους εκπαιδευτές όλων των ειδικοτήτων πρότυπο εκπαιδευτικό υλικό με πρακτικές εφαρμογές, που συνδυάζουν τη διδασκαλία του τεχνολογικού αλφαβητισμού των μαθητών με την επιδίωξη παιδαγωγικών στόχων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

 

 

Α΄ Τόμος

Στο πρώτο κεφάλαιο του A΄ τόμου επιχειρείται αρχικά μια εισαγωγή στο γενικότερο ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εντάσσεται το ζήτημα της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καθώς και μια φιλοσοφικο-κοινωνική θεώρηση των τρόπων, με τους οποίους η τεχνολογία, γενικά και οι νέες τεχνολογίες, ειδικότερα, αλληλεπιδρούν με το κοινωνικό σύστημα και συμμετέχουν στην εξέλιξη των κοινωνικών συνθηκών, που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στις διάφορες εκπαιδευτικές λειτουργίες του υπολογιστή, στα μοντέλα εισαγωγής και ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς και στη συμβολή τους τόσο στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, όσο και στην πραγματοποίηση μικρών, εποικοδομιστικών “επαναστάσεων” στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.

Στη συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται κριτική παρουσίαση των κυριοτέρων παιδαγωγικών προσεγγίσεων που αφορούν τις θεωρίες μάθησης. Συμπεριλαμβάνεται επίσης αναφορά στις πολλές και ποικίλες εφαρμογές των θεωριών αυτών με την παιδαγωγική αξιοποίηση των δυνατοτήτων του υπολογιστή, καθώς και στο ρόλο που παίζει ο εκπαιδευτικός σε κάθε μία από αυτές τις προσεγγίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα χαρακτηριστικά της εποικοδομιστικής (constructivist) και της κοινωνιο-πολιτιστικής προσέγγισης της γνωστικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των νεαρών μαθητευόμενων.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού, που μπορούν να λειτουργήσουν ως γνωστικά εργαλεία, μαζί με παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδακτική πράξη για την αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες θεωρίες της μάθησης.

Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται θέματα ενίσχυσης σύγχρονων εκπαιδευτικών στόχων, όπως είναι η εφαρμογή των ιδεωδών της συνεργατικότητας και της διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης σε συνδυασμό με τη συμβολή των ΤΠΕ στην πραγμάτωση  των στόχων αυτών. Ακολουθεί επίσης μία περιληπτική αναφορά στις  σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρουν  - αλλά και που υπόσχονται - τα επιτεύγματα της νέας τεχνολογίας στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες και με ιδιαίτερες ικανότητες.

Στο έκτο και στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται μία ιδιαίτερη αναφορά στις εκπαιδευτικές χρήσεις ορισμένων λογισμικών, όπως είναι ο επεξεργαστής κειμένου, τα σχεδιαστικά και οι επεξεργαστές εικόνας, τα προσομοιωτικά και τα μοντελοποιητικά περιβάλλοντα μάθησης.  

 Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός όμως χρειάζεται όχι μόνον να είναι εξοικειωμένος με την τεχνολογική διάσταση της εκπαιδευτικής χρήσης του υπολογιστή, των πολυμέσων και των δικτύων, αλλά - κυρίως -  να είναι σε θέση να τα αξιοποιεί κατάλληλα, να κρίνει την εκπαιδευτική αξία των πακέτων εκπαιδευτικού λογισμικού, με τα οποία κατακλύζεται η αγορά, να έχει γνώση των ευνοϊκών όρων του όλου πλαισίου της εφαρμογής τους - με τους οποίους θα μπορέσει να ξεφύγει από τα δεσμά της παραδοσιακής εμπειρίας - και να αναπτύξει επίγνωση των παιδαγωγικών κριτηρίων που καταξιώνουν ή, αντίθετα, απαξιώνουν την όλη δραστηριότητά του. Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθούν στον πρώτο τόμο αυτής της έκδοσης (όγδοο κεφάλαιο) οι απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και ορισμένα χρήσιμα εννοιολογικά και αξιολογικά εργαλεία, που έχουν σχέση με τη δυνατότητα αξιολόγησης οποιουδήποτε εκπαιδευτικού λογισμικού

.

 

 

 

H χειρότερη μορφή ανισότητσς επέρχεται όταν εξισώνουμε όλες τις ανισότητες μεταξύ τους 

Πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο λογικό, πιο ζωντανό και τέλειο από τον Χριστό.

Αυτόν τον κόσμο που είναι ίδιος για όλους, δεν τον δημιούργησε ούτε Θεός ούτε άνρωπος αλλά ήταν, είναι και θα είναι πυρ το αείζωον που σβήνει και ανάβει με μέτρο. 

Το χειρότερο από τα άγρια θηρία είναι ο τύραννος κι από τα ήμερα ο κόλακας.